අංක 106, හැව්ලොක් පාර, කොළඹ - 05.

011 2 461461

care@ceylife.lk

011 2 555959

ceylincolifeplc

0720 290350